Audit

Audit

Nezávislý audit je základom pre rozhodovanie na dnešných kapitálových trhoch. Nedávne udalosti však naznačujú, že audity nemožno chápať len ako rutinné, každoročne sa opakujúce úkony, ktoré vyžaduje zákon. Akcionári vyžadujú spoľahlivé názory nezávislých audítorov, podložené profesionálnou dôslednosťou, nezávislosťou a objektivitou.

Nezávislý audit vykonávame podľa medzinárodných usmernení pre audit a uisťovacie služby (ISA) v súlade s etickým kódexom.

Poskytovanie audítorských služieb obsahuje najmä:

 • Overovanie individuálnej účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky
 • Overovanie individuálnej výročnej správy alebo konsolidovanej výročnej správy
 • Priebežné kontroly účtovníctva a poradenstvo

Súčasťou audítorských služieb sú aj priebežné návrhy na odstránenie nedostatkov vo vedení účtovníctva.

Ďalej poskytujeme aj uisťovacie, súvisiace služby a iné služby podľa potrieb a požiadaviek klienta.

Výsledkom štatutárneho auditu je správa vypracovaná podľa medzinárodných štandardov, ktorá obsahuje názor nezávislého audítora na zverejňované finančné informácie.

Cenník

Daňové poradenstvo

Daňové poradenstvo

V rámci daňového poradenstva ponúkame služby v nasledujúcom rozsahu:

 • zastupovanie klienta pred finančným úradom na základe splnomocnenia
 • zastupovanie pri daňovej kontrole
 • elektronické podávanie výkazov na finančný úrad
 • daňový audit
 • vypracovanie písomných stanovísk k vybraným daňovým problémom klienta
 • navrhovanie optimalizácie daňovej povinnosti v rámci jednotlivých druhov daní
 • poskytovanie informácií klientom o základných zmenách v legislatíve súvisiacou s daňovou problematikou
 • ďalšie služby podľa požiadaviek klienta

Cenník

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika

Zabezpečujeme komplexné spracovanie miezd, ktoré zahrňuje:

 • mesačné spracovanie miezd, výplatné pásky, príkazy na úhradu
 • mesačné prehľady a ročné hlásenia
 • mesačné spracovanie výkazov do poisťovní
 • prihlásenie/odhlásenie zamestnancov z poisťovní
 • všetky druhy potvrdení v súvislosti so mzdami
 • spracovanie ročného zúčtovania dane z príjmu zo závislej činnosti
 • spracovanie štatistických výkazov
 • evidenčné listy dôchodkového poistenia
 • vedenie komplexnej mzdovej agendy, vrátane personálnej agendy na každého zamestnanca
 • poskytovanie odborných konzultácií a poradenstva v mzdovej a personálnej oblasti

Cenník

Účtovníctvo

Účtovníctvo

Poskytujeme komplexné vedenie jednoduchého aj podvojného účtovníctva pre všetky firmy a organizácie registrované na území Slovenskej republiky.

Jednoduché účtovníctvo spracovávame v programe ALFA a podvojné účtovníctvo v programe POHODA, OMEGA a V-SOFT. V prípade ak klient vlastní  licenciu na špecifický účtovný program, po vzájomnej dohode a na základe jeho požiadaviek vieme spracovať účtovníctvo v požadovanom programe.

Komplexné vedenie bežnej účtovnej agendy zahrňuje najmä:

 • vedenie bežnej účtovnej agendy jednoduchého a podvojného účtovníctva
 • zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov podľa predložených dokladov
 • vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, dlhodobého finančného majetku
 • vykonanie dokladovej inventarizácie účtov hlavnej knihy k 31.12.príslušného účtovného obdobia
 • spracovanie evidencie dane z pridanej hodnoty, vypracovanie priznania k DPH, kontrolného a súhrnného výkazu
 • poskytovanie priebežných informácií o výsledku hospodárenia, stave majetku a záväzkov v dohodnutých časových intervaloch
 • príprava návrhu priznania dane z príjmu právnických osôb a dane z príjmov fyzických osôb
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky

Ďalej poskytujeme účtovné poradenstvo, rekonštrukciu účtovníctva a ostatné doplnkové služby tykajúce sa účtovníctva podľa požiadaviek klienta.

Cenník